नेपाल सरकार

Nepal Veterinary Council

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं